Tietosuojaseloste

Tietosuojalain 1050/2018 mukainen rekisterinpitäjän tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä(t)
Vertek Oy
Y-tunnus: 1032401-7
Osoite: Poraajantie 5, 23500 Uusikaupunki
Puhelin: (02) 850 6600
Verkkopalvelu: www.vertek.fi

Vertek Sähköpalvelu Oy
Y-tunnus: 2237737-8
Osoite: Kairakatu 4, 26100 Rauma
Puhelin: (02) 822 4600
Verkkopalvelu: www.vertek.fi

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja yhteystiedot

Rekisterin vastuuhenkilö(t)

Tietosuojavastaava
Juha Heino
Vihtorinkatu 2, 23800 Laitila
juha.heino@vsv.fi

3. Rekisterin nimi

Vertek -konsernin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja -tehtävien hoitaminen. Käsittelyn tarkoituksena voivat olla myös palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen tai myyminen ja niistä viestiminen sekä asiakassuhteiden ja olemassa olevien tai tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Asiakkaiden ja rekisterinpitäjän välisiä kontaktitallenteita käytetään asiakaspalvelun laadun ja kehittämisen varmistamiseen sekä reklamaatiotilanteiden käsittelyyn.

Vertek -konsernin verkkopalveluiden käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palveluiden kehittämistä varten.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus, suostumus, lainsäädännön vaatimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT:

Rekisteröityjä ovat selosteessa mainittujen rekisterinpitäjien asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. Rekisteröity voi olla yksityishenkilö, yrittäjä tai yhteisö.

Potentiaalinen asiakkuus syntyy rekisteröidyn ilmaistua kiinnostuksensa ja antaessaan suostumuksen suoramarkkinointiin rekisterinpitäjän kotisivuilla, arvonnoissa, messuilla, tapahtumissa tai myyntipisteissä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

 • perustiedot rekisteröidystä (nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoitetiedot, y-tunnus, asiakasnumero, käyttöpaikkatunnus, mittarinumero, tontti ja kiinteistötiedot, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, äidinkieli ja sukupuoli)
 • yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta)
 • yhteystiedot (osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot (laskutusta, maksuja, maksamista ja perintää koskevat tiedot, ennakkoarviot, vahingonkorvaustiedot ja luottotietokyselyt)
 • asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (sopimusta, tilausta sekä voimassaolevia ja päättyneitä palveluja koskevat tiedot, asiointitiedot, valtuutustiedot, kontaktitallenteet (kuten puhelu- ja sähköpostitallenteet), rekisterinpitäjien kanssa käyty kirjeenvaihto, muut yhteydenotot, markkinointiin liittyvät tiedot sekä markkinointikiellot ja -suostumukset)
 • palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot, häiriöihin liittyvät tiedot, mobiilipalveluiden käyttöä koskevat tarpeelliset tiedot, rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, verkkosivustojen evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot sekä asiakasrekisterin yhteydessä käsiteltyjen tietojen perusteella muodostetut käyttäjä- ja/tai käyttöprofiilit)
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä. Asiakasrekisterin tietoja voidaan myös kerätä, tallentaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n tai muun vastaavia palveluita tuottavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

Tietolähteinä toimivat myös rekisterinpitäjän verkkosivustot ja -palvelut sekä palveluissa käytettävät verkkolomakkeet* ja evästeet**.

* Verkkolomakkeiden kautta saatuja tietoja käytetään vain asiayhteydessä mainittuihin tarkoituksiin (yhteydenottopyynnöt, tarjouspyynnöt, palautteet, asiakastietojen päivittäminen, vikailmoitukset jne.).

**Eväste on verkkosivujen käytön sujuvuuteen ja statistiikkaan liittyvä tiedosto, jonka sivusto hyväksyttäessä tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden tarkoituksena on parantaa verkkosivustojen käyttökokemusta ja näin ollen parantaa asiakaspalvelua. Osa evästeistä on välttämättömiä sivustojen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä ja helpottavat sivuston käyttöä, käytön voi estää selaimen asetuksista. Evästeiden käytöstä poistamisen seurauksena sivuston tietyt toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten:

 • Vertek -konsernin lukuun toimiville palveluntuottajille tai palveluiden tuottamiseen liittyville kolmansille osapuolille
 • suostumukseen perustuen
 • kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten sekä toimialajärjestöjen ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille
 • myyntilaskutusprosessia osittain hoitavalle palveluntarjoajalle (Lowell Suomi Oy)

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Vertek -konsernin yhteisissä tietojärjestelmissä.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos järjestelmäteknisistä syistä näin joudutaan toimimaan, tietoja siirretään vain tietosuojalainsäädännön mukaisin menettelytavoin, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

8. Rekisterin suojaukset periaatteet

A. Sähköinen aineisto

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.

B. Manuaalinen aineisto

Henkilötietojen käsittelyprosesseissa muodostuva paperinen materiaali säilytetään lukituissa tiloissa ja tiloihin pääsyä valvotaan kulkuoikeuksin.

C. Koulutukset

Rekisterinpitäjä ylläpitää selosteessa mainittujen käsittelytoimien kriittisyys huomioiden henkilötietojen käsittelijöiden tietosuoja- ja tietoturvaosaamista.

9. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja tietojen tarkastaminen

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus omiin tietoihisi ja rekisteriin tallennettujen tietojen tarkastamiseen.

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja täydentämiseen

Sinulla on oikeus vaatia meitä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Olet itse vastuussa antamiesi tietojen oikeellisuudesta ja sinun tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista.

 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus rajoittaa omien tietojesi käsittelyä, mikäli käsittelyn jatkamiselle ei ole hyväksyttävää perustetta. Tällainen tilanne voi syntyä esim. silloin kun kiistät tietojesi paikkansapitävyyden.

 • Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi tiedot sellaisessa yleisesti käytössä olevassa muodossa, jossa voit siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot voidaan siirtää myös suoraan järjestelmistämme, mikäli se on teknisesti mahdollista.

 • Oikeus sähköisten markkinointiviestien ja asiakastutkimusten estämiseen

Sinulla on oikeus ilmoittaa meille halustasi peruuttaa suostumus sähköisten markkinointiviestien tai asiakastutkimusten saamiselle.

 • Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia

Verkkopalveluissamme saatetaan käyttää automaattisia päätöksenteon keinoja esim. sopimuskelpoisuutta tarkistettaessa. Sinulla on oikeus vastustaa automaattista käsittelyä, mikäli menettely ei ole välttämätöntä sopimuksen tekemistä varten.

 • Oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle

Mikäli katsot, että olemme käsitelleet henkilötietojasi tämän selosteen tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, sinulla on oikeus valittaa asiasta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

asiakaspalvelu@vertek.fi

Vihtorinkatu 2, 23800 Laitila

10. Tiedon säilyttäminen

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen käsittelytoimien hoitamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan, ellei lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan ole velvoitetta säilyttää tietoja.

11. Päivitetty

19.2.2022

(Vertek Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän selosteeseen henkilötietojen käsittelytoimista. Selosteen sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.)